Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

  2. Lista placówek biorących udział w elektronicznym systemie rekrutacji dostępna jest na stronie systemu rekrutacji - pozycja Informator o ofercie.

Jak zapisać dziecko do żłobka?

  1. Należy zarejestrować wniosek w systemie elektronicznej rekrutacji - https://gdynia-zlobki.nullo.pl/.  Wniosek należy zarejestrować w terminie od 17 kwietnia (od godz. 9:00) do 11 maja (do godz. 16:00).

  2. W panelu rejestracji (panel dostępny na stronie systemu od 17 kwietnia) należy wprowadzić PESEL, imię oraz nazwisko kandydata, następnie należy nacisnąć „Zarejestruj”. W kolejnych panelach należy uzupełnić dane dot. dziecka, rodziców/prawnych opiekunów, wybrać żłobki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, zaznaczyć kryteria, zapoznać się z treścią pouczeń i zapisać konto w systemie podając login i hasło do konta. Po zapisaniu konta zostanie przesłane powiadomienie mailowe na adres e-mail podany podczas rejestracji.

  3. Rodzic nie musi zgłaszać się osobiście do wybranego żłobka z wnioskiem. Zarejestrowany w systemie elektronicznej rekrutacji wniosek zostanie potwierdzony bezpośrednio przez wybrany żłobek pierwszego wyboru w terminie 7 dnia od daty rejestracji

  4. W dniu 15 maja o godz. 9:00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie udostępniona w systemie rekrutacji (po zalogowaniu się na konto kandydata) oraz zostanie przesłana na adres e-mail, który został wprowadzony podczas rejestracji wniosku.

  5. W terminie max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka. Lista wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku jest widoczna na ostatniej stronie wniosku, który można pobrać z systemu od 15 maja od godz. 9:00. Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w żłobku kwalifikacji w terminie wskazanym w harmonogramie.

  6. W dniu 15 czerwca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka.

  7. W terminie max. 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania umowy.

  8. Rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie prowadzona o ile żłobek nadal będzie dysponował wolnymi miejscami i nie będzie posiadał kandydatów na liście rezerwowej.